Kancelaria DTS oraz BESSARD CONSULTING
Aktualna Oferta Szkoleniowa
              
SZANOWNI PAŃSTWO    
    
Z wielką przyjemnością pragniemy zaproponować Państwu wyspecjalizowane seminarium z zakresu prawa pracy pt.     
    
PRAKTYCZNE ASPEKTY OSTATNICH ZMIAN W KODEKSIE PRACY    
           
Podczas dwudniowego seminarium przedstawimy najważniejsze kwestie w prawie pracy dostosowane w ostatnim czasie lub wymagające dostosowania do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.          
           
I. Szczegółowy program seminarium jest następujący:    
    
Dzień I    
    
1. Nowe ujęcie przepisów w zakresie czasu pracy   
- Podstawowe pojęcia oraz definicje legalne   
- Normy i ogólny wymiar czasu pracy oraz okresy odpoczynku   
- Systemy i rozkład czasu pracy   
- Praca w niedzielę i święta oraz zasady jej rekompensowania   
- Praca w nocy   
- Praca w godzinach nadliczbowych i zasady jej rekompensowania   
- Stosowanie przerw w pracy oraz dyżur pracownika   
- Ewidencja czasu pracy   
   
Zajęcia warsztatowe   
- planowanie i rozliczanie czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem zasad obliczania obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 130 k.p.)    
- budowanie harmonogramu pracy z uwzględnieniem odpoczynku dobowego i tygodniowego   
- sposób wykorzystania odpoczynku tygodniowego na przełomie przyjętych okresów rozliczeniowych    
- ewidencja czasu pracy, wypełnianie kart pracy w nowym stanie prawnym    
   
   
2. Równe traktowanie pracowników w zatrudnieniu oraz zakaz mobbingu   
- Obowiązek równego traktowania pracowników oraz zakaz ich dyskryminowania   
- Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi   
- Odszkodowanie i zadośćuczynienie z tego tytułu   
   
Dzień II   
   
1. Zmiany w zakresie stosunków pracy   
- Ustalenie danych osobowych, których pracodawca może żądać od kandydata do pracy i pracownika   
- Sukcesja w stosunkach pracy   
- Nowe regulacje przy zawieraniu umów na czas określony (art. 251 k.p.)   
- Rozszerzenie katalogu warunków koniecznych umowy o pracę i powinności pracodawcy z tym związane   
- Zatrudnianie pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy   
- Zmiana zasad wypowiadania tzw. umów na zastępstwo   
- Dni na poszukiwanie pracy   
   
Zajęcia warsztatowe   
- Sporządzanie umów o pracę zgodnie z rozszerzonym zakresem warunków istotnych umowy o pracę ze szczególnym uwzględnieniem składników wynagrodzenia za pracę, które powinny być ujęte w indywidualnej umowie o pracę    
- Sporządzanie zawiadomień pracownikom o podstawowych uprawnieniach, o których mowa w art. 29 k.p. z uwzględnieniem zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy   
- Sporządzenie dodatkowych postanowień umownych dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych osób zatrudnionych na część etatu   
   
2. Nowe regulacje w zakresie prawa urlopowego    
- Nowe zasady nabywania prawa do urlopu   
- Wydłużenie minimalnego wymiaru urlopu oraz zmiana ustalania wymiaru urlopu dla niepełnoetatowców   
- Nowe zasady ustalania wymiaru urlopu w równoległym zatrudnieniu   
- Dopuszczalność udzielania urlopu na godziny   
   
3. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika   
- Dostosowawczy charakter nowej ustawy   
- Zakres regulacji oraz najważniejsze pojęcia   
- Tryb postępowania przy zwolnieniach grupowych   
- Ochrona trwałości stosunku pracy    
- Zwolnienia indywidualne   
- Prawo do odprawy pieniężnej   
- Obowiązek ponownego zatrudnienia   
   
   
II. Prowadzący: Ryszard Bessaraba, Katarzyna Wawrzyniak.   
   
III. Miejsce: Warszawa, ul. Jagiellońska 78.   
   
IV. Termin: 23 i 24 marca 2004 roku.    
   
V. Cena: 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych).    
Uczestnicy otrzymają:    
- W ramach materiałów szkoleniowych książka pt. Bliżej Unii w prawie pracy - autorstwa prowadzącego.   
   
Uwaga: jeśli firma zgłosi 3 osoby, to od trzeciej osoby otrzymuje 15% rabatu, od pięciu i więcej osób - 20% rabatu.   
   
   
Proponujemy też Państwu zamknięte seminaria w siedzibie Państwa firmy wg zasad określonych w odrębnym trybie.    
   
Będziemy zobowiązani za sprawne potwierdzenie zgłoszenia na seminarium   
(tel/fax 811-50-04, 889-40-90 bądź e-mail: dtskancelaria@dtskancelaria.com.pl)   
   


Kancelaria DTS oraz BESSARD CONSULTING
ul. Jagiellońska 78 lok. 3.1 i 3.15
03-301 Warszawa
tel. 811-50-05
fax: 811-50-04
e-mail: dtskancelaria@dtskancelaria.com.pl

Copyright 2004 Kancelaria DTS oraz BESSARD CONSULTING & INTERIA.PL